Synergeticum – Systém synergickej spolupráce


Nástroj Kolektívnej inteligencie 

 

Čo by si dnes zmenil?

Si spokojný so spôsobom spravovania dnešného sveta?

Dalo by sa lepšie spravovať tvoju obec, štát, firmu, či rodinu – akúkoľvek komunitu?
Ako využiť potenciál toľkých múdrych ľudí?
Ako nemíňať silu v konkurenčnom boji?

 

Tvoríme systém, ktorý zabezpečuje synergickú spoluprácu ľudí;
Nástroj využívajúci potenciál všetkých zúčastnených, umožňujúce tvorbu najlepších riešení.
Tvoríme kolektívne vedomie.

 

Natíska sa otázka:

Prečo takýto systém doteraz nevznikol? 

Ľudia rozhodovali v kruhu už dávno v minulosti..
Kruh bol jedným z prirodzených spôsobov rozhodovania v kmeni, rode, či klane.
Problémom je, že pri verbálnej komunikácii, môže naraz hovoriť jeden človek. Ako kruh rastie komunikácia sa spomaľuje, človek musí čakať stále dlhšie kým sa dostane k slovu.
Predstav si, že robíš na jednom riešení, v skupine 5., 50. či 500 členov…
Myšlienky koľkých ľudí dokážeš aktívne spracovávať?
Aké sú tvoje limity?
100 -150 ľudí..?
Tieto biologické limity schopností spracovávania veľa informácií jedincom viedli k hierarchickému usporiadaniu väčších celkov až do dnešného stavu  spoločnosti.
Tieto biologické limity bránili priamej spolupráci väčšieho množstva ľudí.
Hierarchia neumožnila zapojiť všetkých zúčastnených do priamej spolupráce.
Tieto biologické limity – komunikačné technické obmedzenia rieši náš informačný systém spolupráce Synergeticum, ktorý nám  umožní efektívne spracovávať veľké množstvo informácií.

 

Ako to funguje? 

 

Na rozdiel od Wikipédie, v Synergeticu namiesto jen jednoúčelové tvorby encyklopédie hľadáme najlepšie riešenia spoločenských otázok. Takýmto spôsobom možno napríklad  spravovať i celú spoločnosť.

 

Miesto definícií encyklopedických informácií, tvoríme definície spoločenských
a) Požiadaviek
b) Riešení
c) a jejich Realizácii

 

Najprv je dôležité si definovať problém – požiadavku.
Ak spoločnosť príde s požiadavkou, začnú sa ľudia zamýšľať nad riešeniami.

Navrhneš podľa teba najlepšie riešenie založíš tému, kde čo najstručnejšie spíšeš a definuješ tvoj návrh riešenia. 

Ľudia si tvoje riešenie čítajú, zamýšľajú sa nad ním, diskutujú o ňom, vyjadrujú ne/súhlas a navrhujú vylepšenia.

Mňa napadlo tvoje riešenie vylepšiť, niečo by som pridal, niečo by zjednodušil.  Preto ti dám návrh na zapracovanie, diskutujeme až dohodneme sa na najlepšom znení.

Príde Marienka, s ďalším návrhom, my – spolutvorcovia s ňou prípadne dohodneme ďalšie vylepšenia, Marienka sa stáva spolutvorcom atď..

Pri guľatom stole rozprávame v kruhu, jeden za druhým a príspevkom každého sa myšlienka vyvinie. Ale je to len základný nástroj pri spolupráci jednotek ľudí. Čím väčšia skupina tým väčší potenciál a synergia. A vetší skupina (nad 8-10 ľudí) znamená, že musíme použiť iné efektívne nástroje pre skutočne efektívnu spoluprácu a zapojení všetkých aktívnych ľudí, takto organický narastá skupina, tak sa prejavujú tvorcovia vyvíjajúci myšlienku. 

Ak riešenie spolu nájdete, navrhovateľ sa stane spolutvorcom.
O tom či a ako bude ďalší nový návrh zapracovaní rozhodujú v kruhu tí, čo návrh vytvorili, tí čo dokážu riešenia vylepšovať a vyvíjať – tvorcovia.
Ak zmeny, ktoré navrhujem, nie sú prijaté, tak si tému naklonujem a vyvíjam novú verziu podľa svojich predstáv.
Takto sa myšlienka – téma v našom systéme vyvíja v kruhu (po špirále ) využívajúc potenciál všetkých zúčastnených.

Myšlenky každého sa môžu uplatniť (na rozdiel od dneška) a iba ich kvalita rozhoduje o tom aké rešenie nakonec komunita využije. 

Praktické príklady pokročilého využitia komunitní spolupráce nájdeš tu:
https://synergeticum.org/

 

Pluralita možností 

Dôsledkom starej paradigmy  – vznešené nazývanej ‘vláda ľudu (demokracia) bol diktát väčšiny.
Ľudia boli presvedčení, že všetci musíme robiť všetko spolu.
Princíp ukoristenia si práva násilne vnucovať svoju predstavu života iným je základom nám známych totalít od otroctva, cez feudalizmus, fašizmus, bolševický socializmus atď. 

Kým cieľom Wikipédie je vytvoriť jednu najlepšiu stránku, v novom synergickom systéme existuje viacej návrhov, celý strom riešení a každý človek sa slobodné rozhodne ktoré riešenie prijme za svoje, ktorému dá svoju pozornosť a zavedie ho do života.
Už nie je možné hľadať vinníkov za tvoj život medzi politikmi, každý z nás je sám zodpovedný za seba a rozhoduje sa podľa akých pravidiel chce žiť.
My umožňujeme tvorbu paralelne celý strom riešení. Riešenia prirodzene rozdeľujú a spájajú. Je na každom z nás určiť si, ktoré je pre neho to najlepšie.

 

Synergia

Synergický efekt je pridaný účinok pôsobenia dvoch alebo viac ľudí v porovnaní s súčtom účinkov každého z nich oddelene. Synergický efekt má často exponenciálny charakter.
V synergii ľudia dostávajú mnohonásobne viac než tam vkladajú.

Tvoríme Systém Synergickej Spolupráce – rozhodovanie v kruhu ktoré nám umožňuje žiť nový láskavý svet.
Hnacím motorom v našom systéme Synergeticum je túžba po lepšom riešení.
Modernými brainstormingovými metódami využívame potenciál každého zúčastneného, iný názor voláme pestrosť a považujeme ho za prínos. 

Ono snemy zas až tak nové nie sú, používajú sa aj dnes v moderných otvorených spoločnostiach, kde brainstorming je bežnou metódou.
Boli osvedčenými nástrojmi ktoré sme aj v minulosti v pred hierarchickej v histórii bežne používali. Do dnes nám z toho ostali pojmy ako ‘dajme hlavy dohromaty’, či ‘posadajme si do kruhu’, v Anglicku je princíp známy ako ‘guľatý stôl kráľa Artuša’.

Synergia je pozitívnou a efektívnejšou alternatívou proti konkurencii, kde sa energia často vzájomne rozbíjala v permanentnom boji každého proti každému. Z takého oddeleného idividualistického pohľadu na svet bol dôvod na strach, agresiu a zatuhlost.
V spolupráci pocítiš mier, môžeš sa uvoľniť, nestresuješ, naopak hreje ťa pocit súnaležitosti, súdržnosti lásky
So zmyselným zmyslom života a mierom s okolím prichádza pocit šťastia

 

Nad týmto nástrojom je sposob využitia tohoto nástroa – věci, ktere nam dnes robia největší problém při spolupráci ludí – psychologia spolupráce, plné zdielanie namiesto uzavřených řešení komunit – spoluprace nad konkurenciou.

 

Kolektívna inteligencia 

Synergeticum umoznuje spolupracu podobne ako vidíme napriklad u krdlov vtákov, ryb, hmyzu atd. Umoznuje nam spojit sa v jeden samoorganizující sa, myslící živý organismus. 

 

Brainstorming v Londýne

‘‘Zúčastnil som sa stretnutia na tému ‘Priama Demokracia’ (PD) na Occupy London 2012. rokmi. Zišlo sa nás tam okolo 300-400 ľudí. Pred mikrofón sa postavil usporiadateľ a povedal niečo ako:
‘Rozdete sa do menších skupín po 7-8, cieľom je nájsť v každej skupine myšlienky, ktoré stojí za to vyvíjať zdieľať s celou skupinou.’
Cieľom nebolo presadiť seba prostredníctvom svojich nápadov, ale úprimne nájsť čo najlepšiu myšlienku pre celú skupinu. Naše nastavenie mysle bolo úplne odlišné ako bežne poznáme.
Keď človek vysvetlil svoju myšlienku, začali sa ho pýtať rôzne otázky, často úplne iné akými sa dovtedy zaoberal, takže bol nútený sa na celú vec začať pozerať z rôznych uhlov pohľadov. Riešenia nemusel hľadať sám, ale pomáhali mu ostatní. Ľudia však nekládli len otázky, ale prichádzali s rôznymi vylepšeniami a skvelými nápadmi. Každý mal inú profesiu, iné skúsenosti, iný vhľad na vec… Bolo úžastne, jak sa nám spolu pôvodnú myšlienku podarilo v kruhu po špirále vyvinúť niekam do výšok kam by ju ťažko sám niekto vyvinul.
Spolu sme napísali čo najstručnejší výstup (aby sme ostatným predali len hodnotné informácie bez bezobsažného balastu, ktorý pochopiteľne pri tvorbe vznikal). Zvolili sme si jedného z nás, ktorý spoločnú myšlienku predniesol pred celým plénom.
A tam sa celý proces opakoval akurát s využitím potenciálu všetkých členov celej skupiny, čo v hierarchii prakticky nie je možné. Otázky, nápady, vylepšenia… Bol som v šoku ako neuveriteľné efektívne a rýchlo sme spolu dokázali vyvíjať myšlienky využívajúc potenciál každého jednotlivca.
Taktiež atmosféra tam bola neuveriteľná. Vždy keď si to predstavím, mám z toho husiu kožu. Na schodoch pred katedrálou Sv. Pavla totiž nebolo len 400 jednotlivcov, bol tam nový tvor – kolektívna inteligencia! Inteligenciu tejto novej bytosti bolo odhadujem niekoľko tisíc IQ, s úžastnou kreativitou.’’

Tibi Moravčík

 

Epilóg 

Ako sa to presadilo v roku 2023?

Najskôr nemalo Synergeticum žiadnu právnu silu. Vládol premiér ktorý vzišiel z parlamentných volieb. Hierarchia. Médiá, globálna a potom trošku aj lokálna oligarchia..
Pred tým, než existoval nástroj skupinového brainstormingu sa politik vyhlásil sa vyvoleného prísť s najlepším riešením.

Avšak s jednoduchým algoritmom Systému synergickej spolupráce – nástrojom na tvorbu najlepších riešení, sa žiadni politici nemohli porovnávať. Riešenie systému využívalo potenciál a pripomienky všetkých obyvateľov (najmä však skutočných odborníkov!) a nie len úzkej záujmovej skupinky politikov a ich sponzorov. 

Čím viac ľudí sa do Snemu zapojilo, tým ťažšie bolo politikom rozhodovať v rozpore s najlepším riešením vytvoreným brainstormingom národa – Celospoločenským Snemom.
Nahá Pravda, že žiadna politická strana nedokáže prísť s lepším riešením ako je brainstorming celého národa bola stále očividnejšia.
Nakoniec všetci pochopili, že kráľ je nahý a sociopatickými egocentrikmi tvorené riešenia hierarchického systému nemôžu súperiť s riešeniami neurónovej siete kolektívnej inteligencie celých krajín..

Až ľudia neprišli k voľbám a venovali svoju pozornosť Snemu, vtedy prišla skutočná vláda ľudu – samosprávna spoločnosť.

Vystúpili sme z temného stredoveku – vlády hierarchie a započali nový vek heterarchie – neurónovej siete ľudstva, ako nástroja skupinovej inteligencie.

 

Ak sa chceš pridať, alebo podporit system kontaktuj kontaktuj Tibiho na: wtibor@yahoo.co.uk
alebo Whatsapp/ mobil/ Telegram +447788538272:

 

Pekne to pomenoval pán Werich…

 

 

relácia o systéme:
2020-12-16 – Tibi Moravčík z Kentu v GB a Jiří Sapeta Samosprávná společnost na principech Slovanství

 

relácia o Synergii: